O HALMED-u

Upravne pristojbe

Podnositelj zahtjeva uplaćuje upravnu pristojbu sukladno Tarifi upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14. 69/14., 87/14. i 94/14.).

Upravna pristojba uplaćuje se na žiro račun Državne riznice u Hrvatskoj narodnoj banci.

Podaci za plaćanje su:
IBAN CODE: HR12 1001 0051 8630 00160
Model 64, poziv na broj 5002-47107-OIB za pravne osobe koje podnose zahtjev.

Dokaz o uplati potrebno je priložiti uz zahtjev i dokumentaciju koja se predaje Agenciji za lijekove i medicinske proizvode.

Na vrh stranice