O HALMED-u

Javnost rada

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13. i 85/15.), Agencija osigurava javnost rada objavom podataka o dnevnom redu i vremenu održavanja sjednica Upravnog vijeća Agencije, kao i mogućnosti neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća.

Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Agencije uređuju se način rada i odlučivanja, prava i dužnosti predsjednika i članova Upravnog vijeća te druga pitanja značajna za rad Upravnog vijeća.

Kontakt adresa elektroničke pošte Upravnog vijeća je uv.halmed@halmed.hr.